اصطلاحات و تعبیرات

ام چوب _  ام یک . سلاحی که به اندازه یک چوب دستی و چماغ هم در جنگ مکانیزه کارایی نداشت . بسیار بدقلق وبد دست بود . دایم گیر می کرد . وقتی وسط درگیری و تیراندازی از کار می افتاد واقعا چیزی بیشتر از یک چوب دستی نبود .